اطلاعات آمار كشاورزي استان
صفحه اصلي
ورود كاربران
گزارشات
سيماي كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در سال 89

سيماي كشاورزي استان در سال 1389 (سال زراعي 89-88)

 

- ارزش كل محصولات كشاورزي در سال 89  با توليد   2/960 ميليون تن بالغ بر 18362   ميليارد ريال ميباشد.

- سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد نا خالص داخلي استان   14/3 در صد است .

-  درصد سهم شاغلين بخش كشاورزي استان نسبت به جمعيت شاغل 4/18 درصد ميباشد.

-  درصد سهم شاغلين بخش كشاورزي استان نسبت به كل جمعيت استان23/3 درصد ميباشد.

                                                                                              

 

                                               

پتانسيل منابع آب استان  (واحد ميليون متر مكعب)

كل آب حاصل از بارندگي 19312

متوسط سالانه آبهاي سطحي استحصال شده 840

كل منابع آب سطحي قابل استحصال 1700

ميزان برداشت از منابع آب زير زميني 1478

 

 

 

مساحت اراضي كشاورزي و منابع طبيعي (هكتار)

اراضي كشاورزي

اراضي آبي

اراضي ديم

سطح زير كشت زراعي

سطح زير كشت باغي

جنگل

مرتع

بيابان

409564

236891

18235

191510

67957

1218361

10565100

5635766

ميزاتن توليد (تن)

2244796

373865

 

 

 

 

توليد محصولات دامي استان در سال 1389  برحسب تن

 

شير خام

گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

صيد  ماهي

ميگو

ميزان توليد (تن)

116904

61602

12673

4964

9/6

143111

1100

 


تعداد بازديد اين صفحه: 1100
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.