اطلاعات آمار كشاورزي استان
صفحه اصلي
ورود كاربران
گزارشات
سيماي كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در سال 88

سيماي كشاورزي استان در سال 1388 (سال زراعي 88-87)

 

Ø      ارزش كل محصولات كشاورزي در سال 88 با توليد 920/2 ميليون تن بالغ بر 16642 ميليارد ريال ميباشد.

Ø      سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد نا خالص داخلي استان............در صد است .

Ø      درصد سهم شاغلين بخش كشاورزي استان نسبت به جمعيت شاغل 2/18 درصد ميباشد.

Ø      درصد سهم شاغلين بخش كشاورزي استان نسبت به كل جمعيت استان23/3 درصد ميباشد.

 

 

                                               

پتانسيل منابع آب استان  (واحد ميليون متر مكعب)

كل آب حاصل از بارندگي 19312

متوسط سالانه آبهاي سطحي استحصال شده 1040

كل منابع آب سطحي قابل استحصال 1800

ميزان برداشت از منابع آب زير زميني 1470

 

  

 

مساحت اراضي كشاورزي و منابع طبيعي (هكتار)

اراضي كشاورزي

اراضي آبي

اراضي ديم

سطح زير كشت زراعي

سطح زير كشت باغي

جنگل

مرتع

بيابان

409564

198017

32594

165703

67957

1200000

10565103

6300000

ميزاتن توليد (تن)

2280106

373865

 

 

 

 

توليد محصولات دامي استان در سال 1388  برحسب تن

 

شير خام

گوشت قرمز

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

صيد  ماهي

ميگو

ميزان توليد (تن)

660113

87458

13290

8625

7/7

145103

1071

 


تعداد بازديد اين صفحه: 962
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.